Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") upravujú práva a povinnosti spoločností Helper media, s.r.o. SNP 888/30 92001 Hlohovec IČO:47536942 DIČ:2023932284 (ďalej len "Prenajímateľ") a zákazníkov, ktorí sa zaregistrujú a používajú portál NaTesle.sk (ďalej len "Zákazníci")

Tieto VOP sú platné od: 1.5.2020
Staršie verzie VOP (pre porovnanie): 1.12.2014, 1.2.2015, 1.5.2015, 1.3.2016, 1.11.2016, 1.1.2018, 25.5.2018, aktuálne znenie

1. Vymedzenie pojmov

 1. 1.1. Jazda - Čas vyhradený pre zákazníka na prenájom vozidla, kedy zákazník môže viesť predmetné vozidlo. Súčasťou jazdy je aj krátka administratívna časť, napr. podpis Zmluvy.
 2. 1.2. Termín - Zákazníkom vybraný termín jazdy. Termíny na výber poskytuje Prenajímateľ.
 3. 1.3. Odjazdená jazda - Jazda, ktorá má pridelený termín, ktorý bol v minulosti.
 4. 1.4. Neodjazdená jazda - Jazda, ktorá nemá pridelený termín, alebo má pridelený termín, ktorý je v budúcnosti a zároveň sa nejedná o expirovanú jazdu.
 5. 1.5. Expirovaná jazda - Neodjazdená jazda, ktorá má pridelený dátum expirácie, ktorý bol v minulosti. Dátum expirácie je uvedený na hlavnej stránke po prihlásení.
 6. 1.6. Zľavové body - Body, pomocou ktorých sa počítajú zľavy na zálohové faktúry za jazdy. V systéme sú označené ako Tesla body.
 7. 1.7. Zmluva - Zmluva o nájme dopravného prostriedku. Podpísaná býva spravidla pred začiatkom jazdy. Zmluvné podmienky sú popísané v bode 5.6 týchto VOP.
 8. 1.8. Odchádzajúci účet - Bankový účet, z ktorého bola prevedená úhrada zálohovej faktúry.
 9. 1.9. 24pay - Spoločnosť 24-pay s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 44002602. 24pay zabezpečuje okamžité platby kartou alebo prostredníctvom internet bankingu.

2. Cenotvorba

 1. 2.1. Cena za jazdu je zverejnená na hlavnej stránke.
 2. 2.2. Ak je cena stanovená na nejaké obdobie, toto obdobie je napísané pri cene na hlavnej stránke.
 3. 2.3. Prípadná zmena ceny neovplyvňuje už vystavené faktúry.

3. Platobné a fakturačné podmienky

 1. 3.1. Platba za jazdu musí byť uhradená dopredu. Platí sa na základe zálohovej faktúry.
 2. 3.2. Zálohová faktúra má splatnosť 14 dní odo dňa vytvorenia danej faktúry.
 3. 3.3. Zálohová faktúra môže byť po dátume splatnosti automaticky zrušená (bez navrátenia prípadných zľavových bodov).
 4. 3.4. Zrušenú faktúru nie je možné uhradiť. V prípade, že by bola používateľom uhradená, budú peňažné prostredky vrátené v súlade s bodom 4 týchto VOP.
 5. 3.5. V prípade, ak bolo za faktúru zaplatené viac, ako suma na faktúre, budú nadbytočné prostriedky vrátené na odchádzajúci účet.
 6. 3.6. V prípade, ak bolo za faktúru zaplatené menej, ako suma na faktúre, bude celá platba vrátená na odchádzajúci účet a faktúra ostane nezaplatená.
 7. 3.7. Neodjazdená jazda má obmedzenú platnosť (expiráciu), dokedy treba danú jadzdu odjazdiť. Dátum expirácie je uvedený na hlavnej stránke po prihlásení.
 8. 3.8. Na cenu za jazdu môže byť poskytnutá zľava. Akákoľvek zľava nie je nárokovateľná.
 9. 3.9. Zľavové body, použité na vytvorenie zľavy na faktúre, nie je možné použiť na inej faktúre. Nerozlišuje sa, či bola faktúra uhradená, alebo zrušená.
 10. 3.10. Zľavové body z prvej a druhej fáze registrácie platia len do 31.12.2014. Do tohto dátumu musia byť použité na faktúre.

4. Vrátenie peňazí

 1. 4.1. Za zaplatenú jazdu je možné požiadať o vrátenie peňazí (refundáciu). Podmienky vrátenia peňazí sú:
  1. 4.1.1. jazda bola zaplatená,
  2. 4.1.2. jazda nemá pridelený termín,
  3. 4.1.3. nejedná sa o odjazdenú jazdu,
  4. 4.1.4. nejedná sa o expirovanú jazdu,
  5. 4.1.5. k jazde ešte nebola vystavená riadna faktúra. Riadna faktúra vzniká až po jazde, no v ojedinelých prípadoch aj skôr. Tieto prípadý sú najmä: O riadnu faktúru požiada zákazník ešte pred jazdou, jazda bola zakúpená cez sprostredkovateľa, iné.
 2. 4.2. Pri požiadaní o refundáciu v súlade s predchádzajúcim bodom sa vracia:
  1. 4.2.1. ak bola jazda zakúpená nie viac ako 6 mesiacov dozadu: 100% platby,
  2. 4.2.2. ak bola jazda zakúpená nie viac ako 12 mesiacov dozadu: 75% platby,
  3. 4.2.3. ak bola jazda zakúpená viac ako 12 mesiacov dozadu: 50% platby,
  4. 4.2.4. ak bola jazda zakúpená na konkrétny termín a jazda v tomto termíne bola Prenajímateľom odrieknutá podľa bodu 5.7., má zákazník nárok na vrátenie peňazí vo výške 100%.
 3. 4.3. Ak sa klient rozhodne pred jazdou nepodpísať zmluvu o prenájme dopravného prostriedku, prípadne nie je pred podpisom schopný splniť všetky z nej vyplývajúce povinnosti (VOP bod 5.6.), patrí mu refundácia jazdy vo výške 50%.
 4. 4.4. Platba môže byť vrátená len na odchádzajúci účet.

5. Priebeh jazdy a výber termínu

 1. 5.1. Zákazník dostane možnosť potvrdenia termínu až po zaplatení zálohovej faktúry.
 2. 5.2. Prenajímateľ bude ponúkať voľné termíny priebežne podľa aktuálneho dopytu, stavu nabíjacej infraštruktúry a poveternostných podmienok.
 3. 5.3. Konkrétny termín v konkrétnom meste si pre svoju jazdu vyberá zákazník z termínov, ktoré ponúkol Prenajímateľ.
 4. 5.4. Nie je možné urobiť jazdu kdekoľvek. Vyhradzujeme si právo ponúkať termíny len v lokalitách s dostatočným dopytom, nabíjacou infraštruktúrou a vhodnými poveternostnými podmienkami.
 5. 5.5. Ak sa Zákazník z akéhokoľvek dôvodu nedostaví na jazdu v dohodnutom termíne, Zákazníkovi nevzniká nárok na vrátenie peňazí, ani na pridelenie iného termínu, ani na akúkoľvek zľavu.
 6. 5.6. Pred jazdou Prenajímateľ vyžaduje podpísanie Zmluvy. Zmluvné podmienky tu uvedené nemusia byť úplné a zákazník s nimi bude oboznámený pred jazdou. Zmluvné podmienky sú:
  1. 5.6.1. Identifikácia nájomcov (šoférov) ako zmluvných strán v rozsahu: meno, priezvisko, trvalý pobyt s PSČ a rodné číslo.
  2. 5.6.2. Dodržiavanie dopravných predpisov a bezpečnosti.
  3. 5.6.3. Plná zodpovednosť za vzniknuté škody, avšak len do výšky spoluúčasti 10% z ceny fakturovanej za opravu v autorizovanom servise, minimálne 330€.
  4. 5.6.4. Plná zodpovednosť za prípadné pokuty a to aj v rámci objektívnej zodpovednosti.
  5. 5.6.5. Plná zodpovednosť za neprimerané znečistenie, poškodenie alebo nadmerné opotrebovanie a to vrátane ušlého zisku.
  6. 5.6.6. Časový limit jazdy je počet objednaných hodín. Náhrada v prípade presiahnutia je 1€ za minútu navyše.
  7. 5.6.7. Limit spotreby je 60km dojazdu pre hodinu jazdy. Náhrada v prípade presiahnutia je 1€ za kilometer spotrebovaný navyše.
  8. 5.6.8. Počas doby nájmu bude prítomná oprávnená osoba (inštruktor). Táto osoba bude sedieť na sedadle spolujazdca vpredu.
  9. 5.6.9. Každý šofér disponuje vodičským oprávnením skupiny B minimálne 1 rok a aktívne šoféruje.
  10. 5.6.10. Pokuta za porušenie zmluvných podmienok je 100€ s okamžitým ukončením jazdy.
  11. 5.6.11. Ušlý zisk je stanovený vo výške 100€/deň, maximálne počas 90 dní. Ušlý zisk sa účtuje len v prípade vážnej nehody, po ktorej musí byť vozidlo odstavené a len ak táto nehoda bola zavinená pri nedodržiavaní predpisov.
  12. 5.6.12. Zákaz jazdiť pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok a fajčiť v dopravnom prostriedku.
 7. 5.7. Dohodnutý termín môže byť Prenajímateľom odrieknutý z nasledovných dôvodov:
  1. 5.7.1. počasie a poveternostné podmienky (napr. jazdy na snehu alebo v poľadovici nebudú),
  2. 5.7.2. technické problémy (napr. s vozidlom, prípadne blokovanie nabíjacej infraštruktúry inými vozidlami),
  3. 5.7.3. nízky dopyt vo vybranej lokalite.
 8. 5.8. Ak zákazník nesúhlasí s odrieknutím svojho termínu z dôvodu nízkeho dopytu, jazda sa uskutoční za pôvodne dohodnutých podmienok, avšak zákazníkovi bude účtované pristavenie a odovzdanie vozidla. Cena pristavenia a odovzdania je uvedená v cenníku. Cena pristavenia a odovzdania musí byť na účet Prevádzkovateľa uhradená najneskôr 24 hodín pred termínom.
 9. 5.9. Zákazník má možnosť stornovať termín svojej jazdy len podľa nasledovných podmienok:
  1. 5.9.1. bezplatne, ak zákazník požiadal o storno viac ako 168 hodín (7 dní) pred termínom,
  2. 5.9.2. za poplatok, podľa aktuálneho cenníka, ak zákazník požiadal o storno viac ako 24 hodín pred termínom,
  3. 5.9.3. bez nároku na vrátenie peňazí, ak zákazník požiadal o storno menej ako 24 hodín pred termínom.
 10. 5.10. V prípade odrieknutia alebo stornovania termínu bude Zákazník informovaný bez zbytočného odkladu (emailom a ak zákazník vyplnil telefónne číslo, aj SMS správou). Zaplatená jazda bude opäť evidovaná ako jazda bez termínu a tým opäť vzniká nárok na:
  1. 5.10.1. výber iného termínu v súlade s bodom 5.3 týchto VOP,
  2. 5.10.2. vrátenie peňazí v súlade s bodom 4 týchto VOP.
 11. 5.11. Dohodnutý termín môže byť Prenajímateľom presunutý do náhradnej lokality (napr. z dôvodu nedostupnej nabíjacej infraštruktúry) za nasledovných podmienok:
  1. 5.11.1. Náhradná lokalita nesmie byť ďalej ako 15km od pôvodnej lokality.
  2. 5.11.2. Zákazník bude informovaný bez zbytočného odkladu emailom a po prihlásení v sekcii "Moja elektrická jazda". Ak zákazník pred jazdou vyplnil telefónne číslo, aj SMS správou. Ak sa zákazník nedostaví na jazdu do náhradnej lokality, postupuje sa podľa bodu 5.5.
 12. 5.12. Každá jazda má dátum expirácie. Tento dátum je stanovený na dobu:
  1. 5.12.1. 6 mesiacov po zaplatení, pre jazdy zakúpené do 31.1.2015 (vrátane - minimálne však do 30.6.2015).
  2. 5.12.2. 12 mesiacov po zaplatení, pre jazdy zakúpené po 1.2.2015 (vrátane).
 13. 5.13. Ak jazda dosiahne alebo presiahne dátum expirácie. Nie je možné pre jazdu prideliť termín ani požiadať o vrátenie peňazí.

6. Prenájom

 1. 6.1. Prenájom vozidiel zabezpečuje Prenajímateľ v spolupráci s Partnerom.
 2. 6.2. Prenajímateľ bude zastupovať Partnera prostredníctvom spoločnosti založenej na tieto účely.
 3. 6.3. Služby prenajímania vozidla musia byť uhradené ešte pred začatím samotného prenájmu na základe zálohovej faktúry vo výške 100% a to vrátane vratnej kaucie.
 4. 6.4. Ak sa zákazník rozhodne prenájom stornovať, storno poplatok je vyjadrený ako percentuálna časť výšky nájomného (bez kaucie):
  1. 6.4.1. viac ako 30 dní pred dňom, kedy mal prenájom začať: 0%
  2. 6.4.2. 22 až 30 dní pred dňom, kedy mal prenájom začať: 25%
  3. 6.4.3. 15 až 21 dní pred dňom, kedy mal prenájom začať: 50%
  4. 6.4.4. 7 až 14 dní pred dňom, kedy mal prenájom začať: 75%
  5. 6.4.5. menej ako 7 dní pred dňom, kedy mal prenájom začať: 100%

7. Auto na svadbu

 1. 7.1. Zákazník môže požiadať o služby svadobného odvozu na ním vybraný dátum. Prenajímateľ následne informuje zákazníka, či je na daný dátum auto dostupné.
 2. 7.2. Ústnou/telefonickou/mailovou dohodou je zákazníkom vybraný dátum preňho zarezervovaný na 7 dní. Prenajímateľ obratom vystaví zálohovú faktúru vo výške 100€.
 3. 7.3. Zaplatením zálohovej faktúry sa Prenajímateľ zaväzuje urobiť svadobný odvoz v dátume dohodnutom so Zákazníkom.
 4. 7.4. V prípade storna zo strany Zákazníka, zálohová platba prepadá v prospech Prenajímateľa.
 5. 7.5. V prípade storna zo strany Prenajímateľa, bude zálohová platba v plnej výške vrátená Zákazníkovi. Prenajímateľ sa zaväzuje bezodkladne informovať Zákazníka o prípadnom storne. (napr. v prípade technickej poruchy na vozidle)
 6. 7.6. Prenajímateľ, podľa želania zákazníka, zabezpečí výzdobu svadobného auta podľa dohodnutej ceny. Právo na objednanie alebo zrušenie objednania svadobnej výzdoby má zákazník aj neskôr po objednávke, avšak len v prípade, ak nás kontaktuje viac ako 7 dní pred svadbou.
 7. 7.7. Cena za pristavenie sa počíta ako vzdialenosť od sídla Prevádzkovateľa do miesta, kde sa bude konať svadobný obrad.
 8. 7.8. Zákazník je povinný po skončení čerpania služby zaplatiť zvyšnú časť ceny na základe vystavenej faktúry.

8. Firemná akcia

 1. 8.1. Zákazník môže požiadať o služby predvádzacích jázd na firemnú akciu na ním vybraný dátum. Prenajímateľ následne informuje zákazníka, či je na daný dátum auto dostupné.
 2. 8.2. Ústnou/telefonickou/mailovou dohodou je zákazníkom vybraný dátum preňho zarezervovaný na 7 dní. Prenajímateľ obratom vystaví zálohovú faktúru vo výške 200€ + kaucia.
 3. 8.3. Kaucia je stanovená vo výške 1000€. Ak bude na firemnej akcii auto iba odstavené alebo jeho šoférovanie bude po celý čas len v rukách Prenajímateľom poverenej osoby, kaucia nebude účtovaná.
 4. 8.4. Zaplatením zálohovej faktúry sa Prenajímateľ zaväzuje urobiť firemnú akciu v dátume dohodnutom so Zákazníkom.
 5. 8.5. V prípade storna zo strany Zákazníka, zálohová platba prepadá v prospech Prenajímateľa. Kaucia bude 100% vrátená.
 6. 8.6. V prípade storna zo strany Prenajímateľa, bude zálohová platba v plnej výške aj s kauciou vrátená Zákazníkovi. Prenajímateľ sa zaväzuje bezodkladne informovať Zákazníka o prípadnom storne. (napr. v prípade technickej poruchy na vozidle)
 7. 8.7. Zákazník je povinný po skončení čerpania služby zaplatiť zvyšnú časť ceny na základe vystavenej faktúry. Prenajímateľ je povinný vrátiť kauciu zníženú o sumu za reálne čerpanie služby a prípadné poškodenia vozidla.

9. Ochrana osobných údajov

 1. 9.1. Zákazníkom sa môže stať len osoba staršia ako 15 rokov.
 2. 9.2. Zákazník poskytuje Prenajímateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno, email a telefónne číslo. Tieto osobné údaje sú spracované na nasledovné účely:
  1. 9.2.1. Meno a email sú povinné a slúžia na vytvorenie a identifikáciu konta. K týmto údajom môže zákazník pridať aj svoje telefónne číslo. Tieto údaje sú uchovávané až kým zákazník nepožiada o vymazanie konta.
  2. 9.2.2. Cookies slúži na technické zabezpečenie prihlásenia a správneho fungovania webu. Cookies sú v našej databáze uchovávané 30 dní.
  3. 9.2.3. Zákazník môže kedykoľvek dať alebo odvolať svoj súhlas s použitím údajov meno a email na zasielanie newslettra, magazínu alebo informácií o nových termínoch jázd. Nastavenie súhlasov prebieha cez menu nastavenie - infomaily
  4. 9.2.4. Ak zákazník pred jazdou poskytne meno, priezvisko a telefón, tieto údaje poslúžia na vyhotovenie Zmluvy. Po skončení jazdy sú zo systému vymazané a ostávajú len na vytlačenej zmluve.
  5. 9.2.5. Na analýzu návštevnosti používame Google Analytics. Tento nástroj používa cookies a IP adresu. Google analytics uchováva údaje 5 rokov.
 3. 9.2. Ak Zákazník poskytne Prenajímateľovi osobné údaje tretích osôb, vyhlasuje, že disponuje všetkými súhlasmi od týchto dotknutých osôb.
 4. 9.3. Prenajímateľ osobné údaje uchováva len do momentu, kým sa jazda stane odjazdenou alebo expirovanou.
 5. 9.4. Ak sa zákazník rozhodne zaplatiť cez 24pay, súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo v spoločnosti 24pay na marketingové účely, a to až do odvolania tohto súhlasu.

10. Platnosť poskytovaných služieb a konta

 1. 10.1. Zákazník si vytvorí konto u Prenajímateľa na základe týchto VOP keď prostredníctvom registračného formuláru poskytne Prenajímateľovi požadované údaje a tým vyjadrí súhlas so znením týchto VOP.
 2. 10.2. Služby a konto sú poskytované na dobu neurčitú.
 3. 10.3. Využívanie služieb a prístup do konta je možné ukončiť:
  1. 10.3.1. dohodou,
  2. 10.3.2. vypovedaním aj bez uvedenia dôvodu,
  3. 10.3.3. odstúpením zo strany Prenajímateľa.
 4. 10.4. Ak sa v zákazníkovom konte bude v dobe ukončenia poskytovania služieb nachádzať neodjazdená jazda, bude táto jazda refundovaná v súlade s poslednými zákazníkom odsúhlasenými VOP.

11. Záverečné ustanovenia

 1. 11.1. Zákazník súhlasí s prijímaním sporadických informačných emailov. Tieto sa budú primárne týkať jeho jazdy.
 2. 11.3. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP.
 3. 11.4. Prenajímateľ si vyhradzuje právo zmeniť tieto VOP. O prípadnej zmene budú zákazníci informovaní prostredníctvom svojho konta na portáli NaTesle.sk. Zákazníci taktiež môžu byť informovaní v súlade s bodom 11.1. týchto VOP.
 4. 11.5. Ak zákazník vyjadrí nesúhlas s novým znením VOP, prípadne neodsúhlasí nové VOP do dvoch týždňov od ich uvedenia do platnosti, môže mu byť ukončené poskytovanie služieb podľa bodu 10.3.3. a 10.4. týchto VOP.
 5. 11.6. Používaním portálu Zákazník bez výhrad prijíma tieto VOP. Používanie portálu je dobrovoľné. Ak Zákazník nesúhlasí s akýmkoľvek ustanovením týchto VOP alebo ich neskoršej úpravy je povinný okamžite ukončiť používanie portálu v súlade s bodom 10.3.1.